Voorwaarden Miele-Forum

Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van het Miele-forum en het Miele-Forum, onderdeel van Massto te Den Haag

2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op het Miele-Forum, moet u zich registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.

3. Door uw gebruik van het Miele-Forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Het Miele-Forum heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4. U mag het Miele-Forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ook staat het forum open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling.

5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door het Miele-Forum gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van het Miele-Forum.

6. Lezers van het Miele-Forum moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel en medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Hergebruik van bijdragen

7. Door het gebruik van het Miele-Forum geeft u het Miele-Forum de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (pdsf’s, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma’s en andere media). U geeft het Miele-Forum tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Miele-Forum verplicht zich dat met de bijdrager te bespreken. Schriftelijke toestemming (per brief of e-mail) is verplicht.

8. Het is andere partijen dan het Miele-Forum niet toegestaan bijdragen op het Miele-Forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van het Miele-Forum als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan het Miele-Forum, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van het Miele-Forum samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het Miele-Forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

9. Het Miele-Forum (noch Massto, noch de websitebeheerder) is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op het Miele-Forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.

10. Het Miele-Forum sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het Miele-Forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

11. Het Miele-Forum wordt beheerd door het Miele-Forum. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

12. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

13. Door gebruik van het Miele-Forum aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van het Miele-Forum in geval het Miele-Forum (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval het Miele-Forum dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

14. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het Miele-Forum krijgt een gebruiker die zich registreert van miele-forum.nl per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage op de forums is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

15. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert het Miele-Forum dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Het Miele-Forum is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

16. Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u het Miele-Forum daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via het reactieformulier op onze website. Het Miele-Forum zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en u zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels

17. Bijdragen aan het Miele-Forum worden geplaatst zonder tussenkomst van het Miele-Forum als websitebeheerder. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

18. Het Miele-Forum behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto/handtekening en/of commentaren.
 • het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan het Miele-Forum besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 • de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 • plaats je bericht maar op één plek binnen het forum.
 • wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van dit forum; je bent met andere gebruikers in gesprek. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies is dus niet toegestaan.

Omgang met moderators

 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 • Wees respectvol richting moderators en de communitymanager.
 • Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de communitymanager op.

19. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het Miele-Forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.

20. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van het Miele-Forum, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

21. U verstrekt persoonlijke gegevens aan Miele-Forum wanneer u zich registreert als deelnemer aan het Miele-Forum, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage.

22. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Miele-Forum, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kunt u dit laten weten via het reactieformulier op onze website of door een briefje te sturen naar Miele-Forum, Lange Beestenmarkt 98A, 2512 EH Den Haag (zie verder de Privacyverklaring op onze website).

23. Het Miele-Forum zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover het Miele-Forum daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

25. Als u op het Miele-Forum een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

26. U kunt uw klacht kenbaar maken aan Miele-Forum via het reactieformulier op onze website. Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van miele-forum.nl. Mocht u zich niet kunnen vinden in de beslissing van de redactie, dan kunt u dit (schriftelijk) kenbaar maken bij het Miele-Forum Lange Beestenmarkt 98A, 2512 EH Den Haag.

27. Zowel bij uw klacht als bij uw eventuele beroep bij de Directie dient u, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op het Miele-Forum uw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar uw mening door de bijdrage op het forum geschonden wordt. Vergeet verder niet uw contactgegevens te vermelden.

Opgesteld door de Consumentenbond te Den Haag.

NB. Het Miele-Forum is onderdeel van Massto, een bedrijf dat is ingeschreven bij de KvK in Den Haag, onder nummer 30206240. Het Miele-Forum werkt echter volstrekt zelfstandig en deelt geen informatie en bevoegdheden met Massto.

Onder ‘Miele-Forum’ wordt zowel de website als de beheerder verstaan.

Het Miele-Forum is geen onderdeel van Miele, niet van de fabrikant en niet van enig importeur, verkoper e.d.

Scroll naar boven
Scroll naar top